De doelen van de vereniging staan ook beschreven in de statuten artikel 4.1.

De doelen van de vereniging zijn;

 • Het vormen van een netwerk van Gezinnen die de grondslag zonder voorbehoud onderschrijven  en wegens gewetensbezwaar thuiseducatie geven;
 • Het bevorderen van onderlinge  bemoediging en steun bij  de gewetensvolle invulling van de verantwoordelijkheid  jegens God voor de educatie van de kinderen;
 • Het borgen van het recht op  onderwijs  door het bieden van een systematische en gestructureerde vorm van intercollegiale consultatie;
 • Het aanbieden van informatie over wettelijke rechten en plichten en over onderwijsmogelijkheden  bij  vrijstelling  wegens gewetensbezwaar, of een daarvoor in de plaats gekomen regeling;
 • Het behartigen van de belangen en het bevorderen van de rechtszekerheid  van ouders die op  basis  van artikel 5 onder b van de Leerplichtwet  1969 of een daarvoor in de plaats gekomen regeling  zijn  vrijgesteld;
 • Het bewaken van het recht van de ouders om  voor hun kinderen de soort van opvoeding en onderwijs  te kiezen;
 • Het bewaken van het recht van de ouders om  het kind te leiden in de uitoefening van zijn  of haar recht op  vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst;
 • Het bewaken van de onderwijsvrijheid  van de ouders zoals vastgelegd  in artikel 23 van de Grondwet: het recht om  als eerstverantwoordelijken  te beslissen over onder meer de richting en inhoud van het onderwijs.

De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • het (helpen) organiseren van bijeenkomsten en uitwisselingen in de breedste zin des woords, zowel fysiek als via moderne middelen;
 • het bieden van een systematische en gestructureerde kwaliteitsborgingscyclus door intercollegiale consultatie, reflectie en evaluatie;
 • het organiseren van een opleiding tot intervisiebegeleider en het opstellen en bewaken van voorwaarden en eindtermen;
 • het onderhouden van een telefonische informatie- en klankborddienst;
 • het verzamelen en verstrekken van informatie over de didactiek van thuiseducatie en over middelen voor het bijhouden van de voortgang;
 • het organiseren van studie- en verdiepingsmogelijkheden, zowel fysiek als via moderne middelen;
 • een stichting op te richten voor belangenbehartiging, juridische ondersteuning en bescherming van de rechtszekerheid, en contacten met de overheid (hierna ook te noemen: “werkstichting”);
 • het onderhouden van contacten met pers en media en met relevante organisaties in binnen- en buitenland;
 • en verder alle wettelijke middelen die de belangen van de leden behartigen, bevorderen en beschermen.

De Vereniging richt zich voor het verwezenlijken van haar doelen primair op Nederland, maar kan besluiten (een deel van) haar doelen ook buiten Nederland te verwezenlijken.

De Vereniging heeft niet ten doel het maken van winst.