Wat doen we & hoe doen we dat?

De vereniging heeft een aantal doelen en daarbij behorende, middelen om deze doelen te verwezenlijken. Zo brengen we thuisonderwijzers bij elkaar en helpen we startende thuisonderwijzers of geïnteresseerden in thuisonderwijs op weg. We bieden ondersteuning bij vragen rondom het indienen van de vrijstelling en kunnen je verder helpen bij juridische problemen. De Vereniging richt zich voor het verwezenlijken van haar doelen primair op Nederland, maar kan besluiten (een deel van) haar doelen ook buiten Nederland te verwezenlijken. De Vereniging heeft niet ten doel het maken van winst.

Scroll verder voor een complete opsomming van onze doelen en middelen

“Het bevorderen van onderlinge bemoediging en steun bij de gewetensvolle invulling van de verantwoordelijkheid jegens God voor de educatie van de kinderen;”

– EEN DOEL VAN HET THUISONDERWIJSVERBOND

DOELEN

 • Het vormen van een netwerk van Gezinnen die de grondslag zonder voorbehoud onderschrijven en wegens gewetensbezwaar thuiseducatie geven;
 • Het bevorderen van onderlinge bemoediging en steun bij de gewetensvolle invulling van de verantwoordelijkheid jegens God voor de educatie van de kinderen;
 • Het borgen van het recht op onderwijs door het bieden van een systematische en gestructureerde vorm van intercollegiale consultatie;
 • Het aanbieden van informatie over wettelijke rechten en plichten en over onderwijsmogelijkheden bij vrijstelling wegens gewetensbezwaar, of een daarvoor in de plaats gekomen regeling;
 • Het behartigen van de belangen en het bevorderen van de rechtszekerheid van ouders die op basis van artikel 5 onder b van de Leerplichtwet 1969 of een daarvoor in de plaats gekomen regeling zijn vrijgesteld;
 • Het bewaken van het recht van de ouders om voor hun kinderen de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen;
 • Het bewaken van het recht van de ouders om het kind te leiden in de uitoefening van zijn of haar recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst;
 • Het bewaken van de onderwijsvrijheid van de ouders zoals vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet: het recht om als eerstverantwoordelijken te beslissen over onder meer de richting en inhoud van het onderwijs.

Middelen

 • het (helpen) organiseren van bijeenkomsten en uitwisselingen in de breedste zin des woords, zowel fysiek als via moderne middelen;
 • het bieden van een systematische en gestructureerde kwaliteitsborgingscyclus door intercollegiale consultatie, reflectie en evaluatie;
 • het organiseren van een opleiding tot intervisiebegeleider en het opstellen en bewaken van voorwaarden en eindtermen;
 • het onderhouden van een telefonische informatie- en klankborddienst;
 • het verzamelen en verstrekken van informatie over de didactiek van thuiseducatie en over middelen voor het bijhouden van de voortgang;
 • het organiseren van studie- en verdiepingsmogelijkheden, zowel fysiek als via moderne middelen;
 • samenwerking met stichting Thuisonderwijsverbond voor belangenbehartiging, juridische ondersteuning en bescherming van de rechtszekerheid, en contacten met de overheid
 • het onderhouden van contacten met pers en media en met relevante organisaties in binnen- en buitenland;
 • en verder alle wettelijke middelen die de belangen van de leden behartigen, bevorderen en beschermen.