Waar we voor staan

Onze vereniging staat sterk met de leden die we hebben. Ieder draagt zijn/haar steentje bij voor een vitale vereniging. Waar we allen voor staan hebben we samengevat in onze standpunten.

Richtingbezwaar

 • De leden van vereniging Thuisonderwijsverbond hebben overwegende bedenkingen tegen de richting van het onderwijs op de scholen in hun omgeving.
 • Vrijstelling van de inschrijvingsplicht ontstaat van rechtswege voor ouders die voldoen aan alle vormeisen die de Leerplichtwet 1969 stelt.
 • Ouders hebben het recht om voor hun kinderen de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen die in lijn is met hun geloofsovertuiging.
 • Ouders hebben het recht om hun kind(eren) te leiden in de uitoefening van zijn of haar recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst.
 • Ouders hebben er recht op dat hun rechtszekerheid gegarandeerd wordt doordat de Leerplichtambtenaar zich houdt aan de grenzen die de wet stelt aan zijn functie.
 • Toetsing van geloofsovertuiging en richtingbezwaar is niet toegestaan omdat doorvragen op bezwaren de godsdienstvrijheid van de ouders aantast. Vastlegging hiervan schendt de bescherming persoonsgegevens.

Lees meer over richtingbezwaar

Verantwoordelijkheid

 • Ouders zijn primair verantwoordelijk voor hun kinderen. Zij hebben het recht om als eerstverantwoordelijken te beslissen over onder meer richting en inhoud van het onderwijs.
 • Vanuit het verantwoordelijkheidsbesef voor de kinderen, dat voortkomt uit de geloofsovertuiging, onderwijzen de leden van vereniging Thuisonderwijsverbond hun kinderen op gewetensvolle wijze, met bevlogenheid en liefde.
 • De kwaliteit van het onderwijs voor de kinderen van de leden van vereniging Thuisonderwijsverbond is van groot belang en is de verantwoordelijkheid van de ouder(s). Daartoe ondersteunen en bemoedigen we elkaar.
 • De ouders plannen, evalueren en stellen het onderwijs bij, rekening houdend met het besef dat God voor ieder kind een uniek plan heeft, en roepen zo nodig expertise in.
 • De wijze waarop het onderwijs wordt afgesloten is de verantwoordelijkheid van de ouders in samenspraak met de kinderen.
 • Ouders nemen hun eigen leerproces serieus en borgen het recht op onderwijs voor hun kinderen door deel te nemen aan kwaliteitsborgende activiteiten.

Thuisonderwijs

 • Thuisonderwijs is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden en het ontwikkelen van attitudes, denkvermogen en talenten en het bevorderen van de ontwikkeling van de persoonlijkheid.
 • Thuisonderwijs heeft ten doel dat de kinderen als volwassene in staat zijn een eigen plek in de maatschappij in te nemen en te functioneren in verbanden als gezin, kerk, samenleving en onderneming of werkomgeving.
 • Thuisonderwijs bevordert een liefde voor leren waardoor het de basis legt voor een leven lang leren.
 • Thuisonderwijs is een waardevolle en degelijke vorm van onderwijs-opmaat, die gemotiveerde ouders op een kwalitatief goede wijze aan hun kinderen kunnen bieden. Thuisonderwijs is echter niet automatisch voor elk gezin de beste keuze.