Christelijk thuisonderwijs

Is thuisonderwijs Bijbels? Jazeker! Christenen halen hun levenswandel uit de Bijbel, het is ons fundament.

Onderwijs, opvoeding en discipelschap vloeien elkaar over. We kunnen ze niet los van elkaar zien. Als kinderen naar school gaan dan vindt daar onderwijs plaats, maar ook opvoeding en discipelschap. Andersom ook, als kinderen thuis of in de gemeente iets leren uit de Bijbel zullen ze ook onderwijs genieten in de vorm van bijvoorbeeld leesonderwijs of geschiedenis.Vanuit Bijbels perspectief zien wij die gehele verantwoordelijkheid bij ouders liggen.

‘Zo zult gij den HEERE, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen. En deze woorden, die ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat.’

Deuteronomium 6: 5-7